[[share]]

Algemene voorwaarden Bedrijvenpark Westerkwartier

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor alle diensten die door BPWK worden aangeboden, ook aangeduid met de term "Acceptable Use Policy" of met de afkorting "AUP". Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van het contract voor alle diensten en services die BPWK aanbiedt. Veel van de hieronder beschreven regels zijn vanzelfsprekend; gezond verstand is dan ook de beste leidraad bij het gebruik van uw account(s). Deze regels hebben tot doel een optimale dienstverlening voor u en de andere cliënten te kunnen garanderen. Een kleine onvoorzichtigheid van uwentwege zal uiteraard niet meteen aanleiding zijn tot het afsluiten van uw account(s); enkel wanneer u te kwader trouw zou zijn of wanneer u misbruik maakt van de situatie als zodanig, dan grijpen we in. BPWK behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de Algemene Voorwaarden de account(s) zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk buiten werking te stellen of de account(s) definitief af te sluiten. In geval van ernstige en/of herhaaldelijke overtredingen van de Algemene Voorwaarden kunnen bijkomende afsluitkosten ten belope van maximaal € 500,00 in rekening worden gebracht. De klant stemt ermee in ieder desbetreffend oordeel van BPWK zonder dispuut te aanvaarden en ziet dan ook af van enig rechtsgeding ter zake.

1. Algemeen
1.1. Verantwoordelijkheid
De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van de account(s).

1.2. Doel
De klant zal zijn account(s) enkel gebruiken om de activiteiten te ondersteunen die uit het houden van de account(s) voortvloeit/voortvloeien.

1.3. Gedrag
De klant wordt verondersteld zich verantwoord te gedragen in al zijn handelingen op de account(s). Hij zal geen handelingen stellen die de rechten of de commerciële belangen van BPWK kunnen schaden, of die door anderen als hinderlijk worden ervaren.

1.4. Toestemming tot ingrijpen
De klant geeft BPWK de toestemming om in geval van overtreding van het contract voor de account(s) of deze Algemene Voorwaarden, gelijk welke handeling op de account(s) uit te voeren om de overtreding te doen ophouden. BPWK is niet verplicht om de klant hiervan op voorhand in te lichten of zijn toestemming te vragen, of om enige schadevergoeding toe te kennen voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de klant zou kunnen oplopen als gevolg van dit ingrijpen.

1.5. Toegang tot de account(s)
De klant geeft BPWK de toestemming om zich op om het eender welk ogenblik zonder kennisgeving de toegang te verschaffen tot de account(s) ten gevolge van een verzoek tot technische ondersteuning, voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of om na te gaan of het gebruik van de account(s) in overeenstemming is met de bepalingen van het contract voor de account(s) of de Algemene Voorwaarden.

1.6. Technische ondersteuning - Onderhoud
De klant aanvaardt dat het verlenen van technische ondersteuning of "Technical Support" enkel zal geschieden via BPWK. BPWK behoudt hiermee het alleenrecht voor onderhoud aan al zijn account(s).
 
2. Inhoud
2.1. Aard van het inhoudelijke materiaal
De klant zal er op toezien dat de account(s) geen materiaal bevat(ten) waarvan het bestaan, de inhoud, het bezitten, het gebruik of de distributie erotisch, pornografisch, in strijd met de goede zeden, vulgair, obsceen, kwetsend, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, grof, lasterlijk, onwelvoeglijk, politiek extremistisch, illegaal, frauduleus of misleidend van aard is of dergelijk materiaal of gedrag aanprijst.

2.2. Medewerking met autoriteiten
De klant stemt er mee in dat BPWK alle gegevens die verband zouden houden met illegale activiteiten met behulp van de account(s), doorgeeft aan de bevoegde autoriteiten zonder voorafgaandelijk de klant hierover in te lichten of diens toestemming te vragen.
 
3. E-mail

3.1. Nieuwsbrief
Indien u een dienst afneemt via BPWK gaat u tevens akkoord met een automatische aanmelding voor onze nieuwsbrief.
 
4. Veiligheid
4.1. Verantwoordelijkheid
De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de toegangsgegevens en alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit een ongeautoriseerde toegang met gecompromitteerde toegangsgegevens. Iedere toegang met geldige toegangsgegevens zal te allen tijde worden aanzien als uitgevoerd door de klant, tenzij de klant kan aantonen dat hem geen schuld treft wat het compromitteren van de toegangsgegevens betreft.

4.2. Vertrouwelijkheid en voorzichtigheid
De klant zal erop toezien dat alle toegangsgegevens zoals logins en wachtwoorden strikt vertrouwelijk blijven. Hij zal de toegangsgegevens niet doorgeven of uitlenen aan derden of toelaten dat derden gebruik maken van de account(s). Hij zal geen enkele informatie over de (configuratie van) de account(s) en alle overige aanverwante diensten, de gebruikte software, hardware, instellingen of de werkwijze van BPWK, meedelen aan derden. De klant zal er nauwgezet op toezien dat nalatigheden die een mogelijke ongeoorloofde toegang zouden kunnen vergemakkelijken, worden vermeden.

4.3. Gecompromitteerde toegangsgegevens
Indien de klant vermoedt dat de toegangsgegevens gecompromitteerd werden of indien hij vaststelt dat er sprake is geweest van ongeoorloofde toegang tot de account(s) of sabotage ervan, dan zal hij de toegangsgegevens onmiddellijk laten wijzigen door BPWK, de account(s) grondig nazien op eventuele sporen van ongeoorloofde toegang, schade of wijzigingen en tevens BPWK hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, alsook alle mogelijke maatregelen nemen om dergelijke incidenten in de toekomst te verhinderen. Indien BPWK vermoedt dat de toegangsgegevens gecompromitteerd werden, dan kan BPWK de toegangsgegevens wijzigen en deze gewijzigde toegangsgegevens nadien aan de klant meedelen.

4.4. Veiligheidsvoorschriften
Hij zal de aanwijzingen van BPWK betreffende de beveiliging van de account(s) strikt opvolgen.

4.5. Intern onderhoud
De klant vertrouwt de toegangsgegevens van de account(s) toe aan BPWK met als enige doel het onderhoud en verbetering van zijn account(s) te verzekeren. Iedere handeling van BPWK in verband met de account(s) valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant en zal steeds worden aangezien als uitgevoerd door de klant zelf.

4.6. Extern onderhoud
Het is niet toegestaan onderhoud aan de account(s) te verrichten buiten BPWK om.

4.7. Hacking
De klant zal zich ook zelf niet bezondigen aan enige vorm van kwaadwillig gebruik van de account(s) of pogingen daartoe, in het bijzonder het zich ongeoorloofd trachten toegang te verschaffen tot andere account(s) dan zijn eigen account(s). Ook andere activiteiten die gezien worden als hacking, zoals het nagaan op veiligheidslekken, het uitproberen van faciliteiten die niet expliciet door BPWK zijn aangeduid als deel uitmakende van de gebruiksmogelijkheden van de account(s), het kwaadwillig overbelasten van een computersysteem, het saboteren of besmetten met een virus van een computersysteem of een computersysteem kwaadwillig hinderen in zijn normale werking, zijn strikt verboden, evenals pogingen daartoe, ook indien de klant over de toestemming beschikt om op het doelsysteem veiligheids- of performantietests uit te voeren. Ook het misleiden of inschakelen van derden om de hierboven beschreven activiteiten uit te voeren of te laten uitvoeren, evenals pogingen daartoe, zijn strikt verboden.
 
5. Auteursrechten
5.1. Wettelijke vereisten
De klant zal erop toezien dat bij het gebruik van zijn account(s) alle wettelijke vereisten betreffende auteursrechten worden nageleefd. Op het concept, grafisch ontwerp en database, welke volledig zijn ontworpen door BPWK, rust een volledig auteursrecht.

5.2. Uiteenzetting wettelijke vereisten betreffende auteursrechten
 
5.2.1. Auteurswet 1912
BPWK beroept zich op het auteursrecht dat is omschreven in het Wetboek: Regel- en Wetgeving, Auteursrecht 1912, Hoofdstuk VI:

art. 45 h:
Voor het openbaar maken door middel van verhuren van het geheel of een gedeelte van een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, of van een verveelvoudiging daarvan die door de rechthebbende of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht, is de toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgende vereist.

art. 45 i:
Onverminderd het bepaalde in artikel 13 wordt onder het verveelvoudigen van een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, mede verstaan het laden, het in beeld brengen, de uitvoering, de transmissie of de opslag, voor zover voor deze handelingen het verveelvoudigen van dat werk noodzakelijk is.

art. 45 j:
Tenzij anders is overeengekomen, wordt niet als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige verkrijger van een exemplaar van eerder genoemd werk, die noodzakelijk is voor het met dat werk beoogde gebruik. De verveelvoudiging, als bedoeld in de eerste zin, die geschiedt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten, kan niet bij overeenkomst worden verboden.

art. 45 k:
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, wordt niet beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige gebruiker van eerder genoemd werk, die dient als reservekopie indien zulks voor het met dat werk beoogde gebruik noodzakelijk is.

art. 45 l:
Hij die bevoegd is tot het verrichten van de in artikel 45i bedoelde handelingen, is mede bevoegd tijdens deze handelingen de werking van dat werk waar te nemen, te bestuderen en te testen teneinde de daaraan ten grondslag liggende ideeën en beginselen te achterhalen.

art. 45 m:
1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, worden niet beschouwd het vervaardigen van een kopie van dat werk en het vertalen van de codevorm daarvan, indien deze handelingen onmisbaar zijn om de informatie te verkrijgen die nodig is om de interoperabiliteit van een onafhankelijk vervaardigd computerprogramma met andere computerprogramma’s tot stand te brengen, mits:

a. deze handelingen worden verricht door een persoon die op rechtmatige wijze de beschikking heeft gekregen over een exemplaar van het computerprogramma of door een door hem daartoe gemachtigde derde;

b. de gegevens die noodzakelijk zijn om de interoperabiliteit tot stand te brengen niet reeds snel en gemakkelijk beschikbaar zijn voor de onder a bedoelde personen;

c. deze handelingen beperkt blijven tot die onderdelen van het oorspronkelijke computerprogramma die voor het tot stand brengen van de interoperabiliteit noodzakelijk zijn.

2. Het is niet toegestaan de op grond van het eerste lid verkregen informatie:

a. te gebruiken voor een ander doel dan het tot stand brengen van de interoperabiliteit van het onafhankelijk vervaardigde computerprogramma;

b. aan derden mede te delen, tenzij dit noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de interoperabiliteit van het onafhankelijk vervaardigde computerprogramma;

c. te gebruiken voor de ontwikkeling, de productie of het in de handel brengen van een computerprogramma, dat niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt of voor andere, op het auteursrecht inbreuk makende handelingen. Bij het overtreden van een of meerdere der bovengenoemde reglementen zal, overeenkomstig de wet, vervolging op justitionele basis plaats vinden.

5.2.2. Beveiliging
Elk van de pagina's is voorzien van een broncode. Het lezen van deze code is niet strafbaar. Wel strafbaar is het kopiëren ervan zoals omschreven in paragraaf 5.2.1. Ondersteund bij het Wetboek voor Strafrecht is de minimale strafmaat voor illegaal kopiëren van broncodes vastgelegd op €10.000,- per overtreding.
 
5.3. Onrechtstreekse overtreding
Al deze bepalingen gelden tevens voor iedere transfer van gegevens die gebruik maakt van de faciliteiten van BPWK of waarin rechtstreeks of indirect naar BPWK of faciliteiten van BPWK wordt verwezen.

5.4. Eigendom programmatuur
De klant zal programmatuur, broncodes en overig, die de opbouw en uitvoer van de account(s) realiseert, die door BPWK ter beschikking wordt gesteld, niet ontdoen van auteursrechtelijke merktekens of op enige andere manier wijzigen, kopiëren, laten kopiëren, uitlenen, verhuren, verkopen of voor een ander doel gebruiken dan die op de account(s) wordt geherbergd.
 
6. Overmatig of onrechtmatig gebruik
6.1. Overbelasting
De klant zal er steeds op toezien dat het gebruik van de account(s) geen aanleiding geeft tot het overbelasten van de faciliteiten van BPWK. Enkel BPWK zal oordelen wat al dan niet wordt aangezien als overmatig of onrechtmatig gebruik van zijn faciliteiten. De klant zal alle richtlijnen van BPWK betreffende het efficiënte, verantwoorde en veilige gebruik van de account(s) nauwgezet opvolgen.

6.2. Programmatuur
De klant zal er specifiek op toezien dat het gebruik van programmatuur binnen de account(s) op een vlotte en efficiënte wijze gebeurt en de faciliteiten van BPWK minimaal belast. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid over alle scripts die op de account(s) actief zijn, evenals alle commando's of programmatuur die op de account(s) worden uitgevoerd. Ook de programmatuur die door BPWK ter beschikking werd gesteld, valt onder deze bepaling: ondanks de grootste zorg die werd besteed bij het ontwikkelen en toepassen van dergelijke scripts, is het steeds mogelijk dat deze scripts onder bepaalde omstandigheden de faciliteiten van BPWK overbelasten.

6.3. Gebruik door derden
De klant zal op geen enkel ogenblik faciliteiten van BPWK doorverhuren of gebruiken voor derden of laten gebruiken door derden.

6.5. Opsplitsing
De klant zal de account(s) niet onderverdelen in verschillende ruimtes waarop hij verschillende accounts(s) plaatst. In plaats daarvan zal de klant opteren voor het huren van bijkomende account(s).
 
7. Ontbinding
7.1. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet een enige uit een met BPWK gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen te voldoen, is BPWK gerechtigd zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst, hetzij de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en diensten op te schorten, zulks zonder dat BPWK tot enige schadevergoeding en/of restitutie gehouden zal zijn en onverminderd de aan BPWK verder toekomende rechten.

7.2. BPWK is bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel over te nemen dan wel alle door BPWK geboden diensten te staken indien de klant:
 
7.2.1. Aan BPWK verkeerde en/of valse persoons- en/of bedrijfsgegevens heeft doorgegeven;
7.2.2. Nagelaten heeft wijzigingen van persoons- en/of bedrijfsgegevens aan BPWK door te geven;
7.2.3. De overeenkomst met valse voorwendselen is aangegaan;
7.2.4. De klant in staat van faillissement is verklaard en/of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend en/of en of door derden een faillissementsaanvraag voor de klant is ingediend en/of de klant in surseance van betaling verkeerd en/of de klant surseance van betaling heeft aangevraagd en/of de klant onder curatele of bewind is gesteld. 
 
7.3. Indien de klant wenst om tussentijdse ontbinding van zijn contract, dan dient de klant deze ontbinding schriftelijk en aangetekend in te dienen. Vroegtijdige beëindiging van het contract is alleen mogelijk indien alle dan nog openstaande facturen, herinneringen en/of aanmaningen van deze contractant in zijn geheel zijn voldaan.
 
7.4. Beëindiging contract
Indien de klant om beëindiging van zijn contract wenst dan dient deze BPWK hier schriftelijk en aangetekend van te verwittigen. In acht nemende dat de opzegtermijn is gesteld op 1 maand.
 
8. Overig

8.1. Rechtsgeldigheid overeenkomst
Een rechtsgeldige overeenkomst komt tot stand wanneer u akkoord gaat met het aanbod van BPWK. Het door u ingevulde aanvraagformulier, welke via www.bedrijvenparkwesterkwartier.nl is ingevuld, is juridisch rechtsgeldig en bindend wanneer u akkoord gaat met de algemene Voorwaarden zoals hier omschreven. Indien u rechtstreeks per e-mail opdracht geeft tot het afsluiten van een nieuwe dienst door BPWK is ook deze aanvraag juridisch bindend.

8.2. Duur overeenkomst
Op al onze diensten geldt een aaneengesloten termijn van 12 maanden met stilzwijgende verlenging waarbij de ingangsdatum ligt op de datum van binnenkomst van het aanvraagformulier dan wel e-mail met bevestiging aanbod van BPWK.

8.3. Betaling
Betaling geschiedt maandelijks middels automatische incasso tot wederopzegging van de klant in combinatie met beëindiging van het contract.

Bij automatische incasso heeft u de mogelijkheid om binnen 30 kalenderdagen zonder opgaaf van reden het ingehouden bedrag terug te laten boeken.

Bij het herhaaldelijk in gebreke blijven van de betaling zal worden overgegaan tot een herinneringsprocedure. Bij het niet voldoen van de herinnering zal na de tweede herinnering worden overgegaan tot het afsluiten van de account(s) totdat de betaling volledig is voldaan. Bij het in gebreke blijven van de (resterende) betaling zal in opdracht van BPWK een incassobureau worden belast met de facturatie. Derhalve zal naast de bestaande openstaande facturatie en opgelegde sanctie een boete worden opgelegd op het totaalbedrag van 15% op de totale openstaande factuur met een minimum van € 40,- en zullen tevens alle overige kosten worden voldaan door de betalingsplichtige. Dit is bij wet vastgelegd conform de wet op incasso van 01 juli 2012.